Syge børn og medicingivning

Retningslinjer for medicingivning i dagplejen og daginstitutioner i Viborg Kommune. (Bilag til personalehåndbogen)

 

Disse retningslinjer er lavet med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens ”Skrivelse om medicingivning til børn i dagtilbud, skoler og skolefritidsordninger” af 25. oktober 2010. 1/1

 

Akut syge børn må ikke møde i dagtilbud og ved akut sygdom skal forældrene snarest muligt sørge for, at barnet bliver hentet.

Medicingivning bør så vidt mulige foregå i hjemmet uden for det tidsrum, hvor barnet er i dagtilbuddet. Personalet anmodes om at indgå i dialog med forældrene, som evt. kan snakke med lægen om muligheden for at rykke tidspunkt for medicingivning, således at det gives af forældre før og efter dagplejens og børnehuset åbningstid.

For børn med kroniske eller længerevarende sygdom er det af stor pædagogisk gevinst at have adgang til pasning og at kunne deltage i pasningstilbuddet i den udstrækning, sygdommen tillader dette.

Derfor bør ønske om hjælp til medicingivning imødekommes, hvis det ikke er muligt at give medicinen udenfor dagplejens og institutions åbningstid.

Når den behandlende læge har vurderet, at medicinen kan administreres af forældre/personer, der ikke er sundhedsfagligt uddannet, vil personalet i institutionen eller dagplejen også kunne påtage sig dette. Det er dog vigtigt, at den ansatte har mulighed for at sige fra, hvis han/hun føler sig usikker på håndteringen af medicinen.

Det er lederens ansvar, at den ansatte føler sig tilstrækkelig instrueret til at kunne varetage opgaven, evt. med vejledning fra læge, sygehus eller den kommunale sundhedstjeneste.

 

Hvis dagplejen/institutionen vælger at hjælpe med medicingivingen, skal følgende overholdes:

 

Medicinen skal være ordineret af en læge

 Medicinen skal være i original pakning

 Medicinen skal være påtegnet følgende:

 • barnets navn,

 • medicinens art

 • ordineret dosis

 • udløbsdato – husk tjek dette

   

   Der skal foreligge anvisninger på hvornår, hvor meget og hvordan medicinen skal gives, samt om der er særlige

      forhold, man skal se efter, herunder virkning og bivirkninger.

   Der skal i skema noteres, hvornår og af hvem medicinen er givet, og hvor meget der er givet.

   Medicinen skal opbevares forsvarligt og utilgængeligt for uvedkommende.

   Forældet og overskydende medicin returneres til forældrene.

   

  Forældrene er ansvarlige for, at instruktioner fra ordinerende læge viderebringes personalet.

  Det er en forudsætning for medicinering, at børnene er i stand til at samarbejde.

  I det omfang barnet ikke kan/vil tage den medbragte medicin, kontaktes forældrene.

  Inden medicingivingen iværksættes underskriver forældrene vedlagte bilag.   

  Akutte tilfælde ved kroniske sygdomme:

  I sjældne tilfælde kan der, ved kroniske sygdomme, opstå hurtigt opståede anfald. Det kan f.eks. være feberkrampe, epileptiske anfald, kraftige overfølsomhedsreaktioner eller akut forværring af kronisk tilstand. Den behandlende læge vil i disse tilfælde ofte have ordineret medicin, som personalet efter aftale med forældrene straks kan give samtidig med, at der tilkaldes ambulance. Det kan dreje sig om tablet, mikstur, stikpille eller stik med EPI-pen. Denne indsats er at betragte som førstehjælp, som kan forbedre barnets muligheder for at komme sig hurtigt. Det er her vigtigt, dagtilbuddet forudgående har drøftet indsatsen med forældrene på baggrund af instruktioner fra lægen.

   

   

  Vedtaget i Dagtilbuds MED den xx.xx.xxxx